Indywidualny Plan Badawczy

Indywidualny plan badawczy obejmuje opis zadań badawczych wraz z ich harmonogramem, wykaz proponowanych staży krajowych lub zagranicznych oraz plan przygotowania publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych, aplikacji grantowych oraz określa termin złożenia rozprawy doktorskiej.

Regulamin Szkoły Doktorskiej UAM (§18.15)


Formularz Indywidualnego Planu Badawczego


Wytyczne ustawowe

Zgodnie z art. 201. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: Ustawa) kształcenie jest prowadzenie na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego. 

Kto i kiedy przygotowuje indywidualny plan badawczy

Zgodnie z art. 202.1 Ustawy, doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora. 

Ocena planu badawczego

Ustawa wskazuje również zasady oceny środokresowej, w ramach której oceniana jest realizacja planu:

  • Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów – w trakcie czwartego semestru. 
  • Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny. 
  • Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, wskład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji. 
  • Osobie wchodzącej w skład komisji, zatrudnionej poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% wynagrodzenia profesora.

Dodatkowo zgodnie z art 190.6 Ustawy promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat

  • była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub 
  • sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1. 

Najczęściej zadawane pytania


Jaki wpisać termin złożenia rozprawy doktorskiej?

Rozprawę doktorską należy złożyć do końca ósmego semestru.

Zgodnie z art. 204.1. Ustawy kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej a Indywidualny plan badawczy określa termin złożenia rozprawy doktorskiej. Termin ten może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 2 lata, na zasadach określonych w regulaminie szkoły doktorskiej. 


Dlaczego muszę przygotować Indywidualny Plan Badawczy

Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej UAM (§12) doktorant ma obowiązek:

  • Przygotowania oraz realizacji indywidualnego planu badawczego w ustalonych terminach
  • poddania się ocenie śródokresowej

Czy mogę zmienić swój Indywidualny Plan Badawczy?

Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej UAM (§18.16) doktorant w porozumieniu z opiekunem naukowym może wnioskować do prorektora o zmianę indywidualnego planu badawczego. 


W jakim języku mam napisać plan?

Indywidualny Plan Badawczy można napisać w języku polskim lub w języku angielskim.


Nie mam grantu. Jakie mam wpisać źródła finansowania?

W tej części planu można wpisać „inne źródła finansowania” prowadzonych badań, na przykład środki na badania będące w dyspozycji promotora lub Wydziału.