O Szkole Doktorskiej

Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Szkoła Doktorska Szkoły Nauk Humanistycznych to parasolowa instytucja odpowiedzialna za koordynację kształcenia na poziomie doktorskim w dziedzinie nauk humanistycznych działająca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wszechstronnej uczelni badawczej.

W zakres jej działań wchodzi szeroki wachlarz dyscyplin, od archeologii, historii, historii sztuki, filozofii,  nauk o kulturze i religii po nauki teologiczne. Szkoła Doktorska przygotowuje swoich kandydatów do prowadzenia przełomowych badań na najwyższym, światowym poziomie.

Do naszych doktorantów kierujemy szeroką ofertę z zakresu wszystkich praktycznych aspektów pracy akademickiej, od przygotowania do prowadzenia dydaktyki akademickiej, przez warsztaty z pisania akademickiego i prezentacji, aż po rozwijanie umiejętności do skutecznego zarządzania własną karierą akademicką.

W Szkole Doktorskiej nie ma czesnego, a oprócz obowiązkowych stypendiów (podnoszonych po pomyślnym przejściu oceny śródokresowej) nasi doktoranci mają możliwość ubiegania się o konkurencyjne finansowanie na badania i mobilność w ramach całej gamy wewnętrznych i zewnętrznych źródeł.


About the Doctoral School in the Humanities AMU

Doctoral School of the School of Humanities is an umbrella-institution that coordinates doctoral education in the Humanities at Adam Mickiewicz University in Poznań, a comprehensive Polish research university.

Covering a wide set of disciplines, from archaeology, cultural and religious studies, philosophy, history, history of art to philosophy and theology, the Doctoral School prepares its candidates to conduct cutting-edge research at an international level.

Our doctoral students are offered a comprehensive training in all the practical aspects of academic work from teaching competences, academic writing and presentation skills to academic career management expertise.

There are no fees for either national or international doctoral candidates and besides the individual obligatory scholarship the School offers the candidates a variety of internal and external opportunities to acquire competitive funding both for research and academic mobility.