Tryb eksternistyczny

Opłata za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym obejmuje koszty honorarium promotora lub promotorów, koszty honorariów recenzentów oraz koszty pośrednie na pokrycie innych kosztów związanych z procedowaniem tego postępowania, w tym kosztów delegacji oraz kosztów obsługi administracyjnej.

Wysokość opłaty wynosi w przypadku wyznaczenia:

  1. jednego promotora – 14 868,77 zł;
  2. jednego promotora i promotora pomocniczego – 19 470,12 zł; 
  3. dwóch promotorów – 22 507,02 zł;
  4. trzech promotorów – 28 891,38 zł.

W przypadku większej liczby promotorów opłatę za postępowanie prowadzone w dyscyplinie naukowej określa odpowiednio prorektor kierujący szkołą doktorską w porozumieniu z przewodniczącym właściwej rady dyscypliny.

W przypadku liczby promotorów większej niż określona w ust. 1 opłatę za postępowanie prowadzone w dziedzinie nauki określa odpowiednio rektor.

Podstawa prawna i szczegółowe informacje: